Privacy verklaring

Privacy persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig met uw privacy om.

Welke persoonsgegevens verwerk ik van u?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

Medische gegevens – Ik verwerk alleen medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

Gegevens zorgverzekeraar – Ik noteer bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Financiële gegevens – Mijn accountant ontvangt een kopie van de uw factuur zodat ik aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.

Derden – De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog) worden gedeeld.

Bewaartijd: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar elstotalhealth@telfort.nl

Datalekken – Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, neem ik ook contact met u op.

Recht op klacht indienen. Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende autoriteit:  Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor inhoudelijke klachten kunt u zich richten naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht gegaan op 25 mei 2018. Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.